Det blev der sagt på borgermødet om Valby skybrudstunnel

20.01.2021
I mandags var der online borgermøde om det nye skybrudsprojekt (Valby skybrudstunnel). Her er vores opsamling på mødet.

Mandag d. 18. januar havde HOFOR inviteret til online borgermøde om den nye Valby skybrudstunnel, hvor afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten netop nu er i høring.

Mødet var styret af HOFOR med oplæg fra projektets projektleder, HOFORs miljøkonsulent og en medarbejder fra Teknik og Miljøforvaltningen, der gennemgik processen for en miljøkonsekvensvurdering. Der var 78 deltager ved mødet.

Projektet er et af de 350 skybrudsprojekter, der skal afhjælpe nuværende skybrud i København og Frederiksberg samt imødekomme flere skybrud i fremtiden. Valby skybrudstunnel skal skybrudssikre et opland for Frederiksberg og Valby.

Havde du ikke mulighed for at deltage i mødet, så har HOFOR optaget mødet, hvilket senest d. 1. februar vil være tilgængeligt på følgende hjemmeside: Valby Skybrudstunnel | HOFOR

Dertil har HOFOR sendt os de slides, der blev brugt i mødet, og som kan ses nederst på siden.

Hvordan berører projektet Sydhavnen?

Der er desværre ingen tvivl om, at projektet under anlægsfasen vil berøre Sydhavnen i betydeligt omfang. Det bliver et længerevarende projekt, der kommer til at påvirke Sydhavnen meget med både støj og lugtgener og vibrationer, og der vil også være risiko for påvirkningen af faunaen på Sydhavnstippen.

Sammen med de andre anlægsprojekter i Sydhavnen, som enten allerede er i gang, eller som starter op inden for de næste fem år, kan vi i Lokaludvalget være bekymrede for, at projekterne ikke bliver koordineret, og at Sydhavnen vil blive påvirket unødigt meget af de mange byggeprojekter.

Under mødet bed vi mærke i følgende forhold med særlig betydning for Sydhavnen:

  • Ifb. borearbejdet etableres en start-skat og en modtage-skakt. Tunnelen bores fra start-skakten, hvorfra jorden også skal transporteres væk. Ved borearbejdet til Valby skybrudstunnel anlægges start-skakten ved Enghave Kanal, som skal være udmunding på den færdige tunnel.
  • I anlægsfasen etableres en byggeplads ved den nuværende indgang til Tippen, hvorfra borearbejdet foretages. For at sikre adgang til Tippen laves en midlertidig indgang for enden af Fragtvej.
  • Man er opmærksomme på, at Børnenes Dyremark bruger arealerne på Tippen, og HOFOR forsikrede om, at transporten af dyr forsat vil være mulig.
  • For at lastbiler kan transportere den jord, som bores ud, væk, etableres en grusvej langs den eksisterende cykelsti ved Fragtvej.
  • Man er bevidst om, at der findes padder, flagermus og isfugle på Tippen. Det skal nu undersøges, om deres habitat vil blive påvirket af anlægsarbejdet.
  • Byggepladsen ved Musikbyen vil blive den mindste af de planlagte byggepladser. Den anlægges på en del af den eksisterende parkeringsplads.
  • Husene i Musikbyen og HF Kalvebod vil ikke blive berørte af borearbejdet, da boringen sker 20 m under jorden.
  • Man er opmærksom på, og der tages højde for det blødere underlag, som Musikbyen ligger på.
  • Allerede nu og i løbet af de næste 10 år kan vi se frem til en del anlægs- og byggeprojekter i Sydhavnen. Det er HOFORS opgave at undersøge og koordinere, så anlæggelsen af Valby skybrudstunnel ikke kolliderer med de andre byggeprojekter.
  • Når anlægsfasen er overstået, kan man se frem til færre overløb af spildevand, hvilket vil give renere vand bl.a. ved den nye badestrand i Valbyparken.

Hvis man har flere spørgsmål til projektet, opfordrede HOFOR til, at man kontaktede dem. Spørgsmål kan sendes til projektets fællespostkasse på: val@hofor.dk

Svarfrist for den igangværende høring er d. 24. januar 2021. Læs mere og afgiv dit høringssvar her.