Vores input til byudvikling af Bådehavnsgade Syd

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil sikre byudvikling i tråd med områdets egenart og bevare de unikke miljøer; Fiskerhavnen, Sydhavnstippen og Bådklubberne. Her er de input vi præsenterer for Teknik- og Miljøudvalget, når de behandler sagen d. 17. juni.

Det planlagte nybyggeri på Bådehavnsgade (på området kaldet Bådehavnsgade Syd) er placeret mellem Tippen på den ene side og Fiskerhavnen på den anden side. Det er områder med væsentlig naturmæssig og kulturel værdi. Der skal være plads til nye beboere og erhvervsdrivende – men det er samtidig områder, som risikerer helt at miste deres værdi og attraktion, hvis brugen af områderne vokser meget voldsomt. Vi ønsker både at bevare masser af småerhverv, og vi ønsker at byudviklingsområdet får en størrelse, hvor Tippen og Fiskerhavnen stadig kan findes tæt på deres nuværende form.

Vi foreslår derfor:

Byggehøjde

 • Maksimal byggehøjde på 4 etager, således det følger resten af den generelle byggehøjde i den gamle del af Sydhavnen, som typisk er 3 etager + udnyttet tagetage.
 • Den nuværende byggehøjde i Bådehavnsgade er 13 meter – 5 eller 6 etager vil være voldsom forøgelse.
 • Bygningshøjden bør derudover være højest i den nordøstlige ende op mod banen. Området er placeret mellem vand og et naturområde - og er relativt smalt, hvilket bør føre til at det bebygges sådan, at alle lejligheder får adgang til udsyn enten til vand eller til land. Det kan gøres ved at sikre en jævn faldende bygningshøjde fra nordøst – og lavest mod vandkant og naturområde i sydvest.

Bebyggelsesprocent

 • Vi foreslår en bebyggelsesprocent der passer til området, sådan at det nye byområde smelter sammen med det omkringliggende miljø, herunder SydhavnsTippen og Fiskerhavnen. Det vil sige en bebyggelsesprocent på max 110%. Hverken SydhavnsTippen eller Kulturmiljøet, Fiskerhavnen, kan holde til den bebyggelsesprocent på til 150% der findes i startredegørelsen og som vil betyde bygningshøjder, der ikke passer ind i områdets miljø.

Forhold mellem bolig og erhverv

 • Når en lokalplan rundt om i byen rammer et område, rykker store dele af de eksisterende erhverv ud – hvordan hænger det sammen med kommuneplanens ambitioner om at være erhvervsvenlig og startup venlig?
 • Vi foreslår at fastholde den nuværende ramme for området som består af blandet erhverv med traditionelle og kreative håndværks- og kontorerhverv. 
 • Konkret foreslår vi at erhvervsdelen fremover udgøre minimum 20-30% og maksimum 70-80% til boliger og ikke 10/90 som startredegørelsen skriver. Så vil der være plads til mere erhverv end blot Trifolium. Det tror vi vil skabe en levende bydel, det vil være et stort sats at tro af en enkelt lodsejer kan være ramme for alt erhverv i området.

Trafik

 • Startredegørelsen indeholder en arealreservation til en vejudvidelse som muliggør en forlængelse af Fragtvej - via en cykelsti gennem Sydhavnstippen, via Tudsemindevej og Hammelstrupvej igennem Valbyparken og ud mod Folehaven. Det vil presse det delvist fredede, selvgroede naturområde Sydhavnstippen og den fredede Valbypark (herunder det rige plante-og dyreliv), det vil hindre den grønne forbindelse for bløde trafikanter og generelt forringe tilgangen og adgangsforholdene til Valbyparken og Sydhavnstippen. Ligesom det vil have væsentlig betydning for de helt særlige kolonihaveforeninger. Konkret er Tudsemindevej i dag en smal tosporsvej uden cykelsti og da Valbyparken er fredet op til vejen, kan den ikke udvides. Samtidig vil en vej langs banen bidrage til at adskille adgangen fra det gamle Sydhavnen til Tippen. Endvidere kan det blive en smutvej fra Sjællandbroen til Valby. Vi ser det som et forslag, der ikke respekterer de almindelige kanaler for høring blandt beboere og Lokaludvalg med flere, og et forslag som må forventes at møde stor modstand hos beboere i Sydhavnen, hvis det realiseres. Vi ønsker derfor arealreservationer ved Fragtvej fjernet, da konsekvenserne er for store for mennesker og natur.
 • Vi finder startredegørelsen inkonsistent, når den både taler om metronærhed og dermed taler trafikproblemet ned samtidig med, at der disponeres med en ny trafikal adgangsvej til området.
 • Vi finder den konkrete arealreservation urealistisk og ikke gennemarbejdet, fordi linjeføringen går gennem to af Københavns unikke bynaturområder, der ydermere vægtes højt i flere af Københavns Kommunes planer.
 • Vi foreslår at reducere fremtidig trafik ind og ud af området ved at nedsætte bebyggelsesprocenten jf. ovenstående. 
 • Mere erhverv jf. ovenstående vil ligeledes betyde, at der vil være mere blandede trafikmønstre - til fordel for trafikken. 
 • Vi er tilfredse med startredegørelsens fokus på at trafikken indenfor områdets egne rammer begrænses ved, at der ikke afsættes plads til parkering over jorden samt at der etableres parkeringshuse - det harmonerer med bynatur og omkringliggende områder. Men vi foreslår, at bygningshøjden på parkeringshusene begrænses til max 4 etager mod at der etableres parkeringskældre under bygningerne langs Fragtvej og Bådehavnsgade, hvor der under alle omstændigheder vil være biltrafik.

Grønne områder

 • Vi foreslår at der etableres flere grønne områder f.eks. ved at udvide de planlagte kiler fra vestsiden og ind i området og generelt ved at stille krav til at grønne områder skal udgøre en vis procentdel af det samlede areal. Formålet er at skabe flere rum til beboere, hvor de kan udfolde deres liv mellem bygningerne, plads til børns leg, og plads til offentlige legepladser og områder med mulighed for boldspil og aktivt byliv.

Idræt og kultur

 • Man skaber lokal sammenhængskraft i et område ved, at der både findes kultur- og idrætsfaciliteter i området, så man ikke skal flytte sig ud af området. Det nye Sydhavnen (Teglholmen, Sluseholmen, Enghave Brygge) er eksempler på lokalområder, som er blottet for kultur og idrætsaktiviteter på land, når man ser bort fra en gymnastiksal på en skole. Derfor er det vigtigt at der afsættes væsentlig plads til kultur- og idrætsfaciliteter i stratredegørelsen. Aktuelt har Kultur- og Fritidsudvalget nedstemt en ellers planlagt svømmehal i Bådehavnsgave. 
 • For ikke at gentage samme fejl som på Sluseholmen og Teglholmen, hvor borgerne har ringe kultur- og fritidsmuligheder i forhold til resten af København, anbefaler vi at der skabes en levende og attraktiv bydel for nye københavnere, der skal bo og leve godt i vores fælles storby
 • Derfor er det vigtigt at der afsættes væsentlig plads til kultur- og idrætsfaciliteter i stratredegørelsen. Aktuelt har Kultur og fritidsudvalget fjernet en ellers planlagt svømmehal i Bådehavnsgade. 

 

Startredegørelsen kan læses her Startredegørelse for Bådehavnsgade II (kk.dk)

Læs referatet for mødet her Startredegørelse for lokalplan Bådehavnsgade II med kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Fotograf
By & Havn / Ole Malling