Vi ønsker hurtig proces!

03.03.2021
  • Arealet markeret med rødt viser det samlede græsareal mellem Hørdumsgade og Enghavevej. Den blå cirkel markerer placeringen af det område, som lejes af BaneDanmark og hvor byrummet etableres.
Lokaludvalget bakker om at forbedre det midlertidige byrum i Hørdumsgade som et alternativt byrum til øldrikkerne på Anker Jørgensens Plads.

Forbedring af byrum skal ske snart

Politikerne på Københavns Rådhus ønsker at finde midler til at lave forbedringer i det midlertidige byrum i Hørdumsgade, hvor der i sommeren 2020 blev opstillet fem bordebænkesæt og to affaldsspande som et alternativ opholdssted til Anker Jørgensens Plads. 

I lokaludvalget bakker vi op om denne idé. Og vi mener, det er særligt vigtigt, at midlerne til en bedre indretning af byrummet findes hurtigst muligt, hvis byrummet skal blive et reelt alternativ til Anker Jørgensens Plads. Hvis det alternative byrum i Hørdumsgade først står klar den 1. juli 2021, så vil incitamentet for gruppen af øldrikkere til at ”flytte plads” være meget svagt – især set i lyset af, at det midlertidige alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads ikke blev stemt igennem i Borgerrepræsentationen. Jo tidligere byrummet i Hørdumsgade kan tages ibrug, jo større er sandsynligheden for, at det bliver et reelt alternativ til opholdet på Anker Jørgensens Plads.

Vigtigt med inddragelse og socialfaglig indsats

Vi mener også, at det er meget vigtigt, at brugerne af det nye byrum inddrages aktivt i processen med at forbedre byrummet for, at de kan få størst mulig ejerskab til det. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at beboere og erhverv i Hørdumsgade nærmest det nye byrum inddrages. 

Sideløbende med den fysiske indretning skal der også findes midler til en styrket socialfaglig indsats. I lokaludvalget mener vi ikke, at disse to indsatser kan skilles ad, hvis byrummet i Hørdumsgade skal blive et alternativt opholdssted. Det er nødvendigt med en social, opsøgende indsats, og vi opfordrer de forskellige forvaltninger i Københavns Kommune til at arbejde tæt sammen om byrummet. 

Ønsker til forbedringer

SydhavnsCompagniet har længe arbejdet med byrummet i Hørdumsgade og problemstillingerne på Anker Jørgensens Plads, og har sammen med brugerne på Anker Jørgensens Plads lavet en liste af ønsker til indretning af byrummet i Hørdumsgade. Den liste har vi sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, og vi håber, at disse ønsker kan blive til virkelighed.

Listen rummer bl.a. et flisebelagt areal under bordebænkesæt, afskærmning og overdækning af bordebænkesæt, flere skraldespande, askebægere, plantehegn ud mod Enghavevej, en kasse/skur til fx haveredskaber, en vandpost, en hundegård etc.

Vi håber, at politikerne i deres forhandlinger om Overførselssagen 20/21 kan finde de nødvendige midler til at gøre arealet i Hørdumsgade til et attraktivt opholdssted for den gruppe af borgere, der for tiden opholder sig på Anker Jørgensens Plads.