Stort skybrudsprojekt skal have sit udløb i Sydhavnen

18.12.2020
Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport og online borgermøde 18. januar.

Som en del af skybrudssikring af København er et af projekterne opsamling af spildevand ved skybrud fra Frederiksberg og Valby (Valby Skybrudstunnel). I HOFORs projektforslag skal det opsamlede spildevandet føres i en tunnel fra FL Schmidt Grunden i Valby under Valbyparken og have sit udløb i Enghave Kanal (Lorterenden) i Sydhavnen.

En afgrænsning af miljøkonsekvensrapport til projektet er netop sendt i høring med høringsfrist den 24. januar, og i den forbindelse afholdes der online borgermøde om projektet d. 18. januar kl. 19.00 - 21.00. 

Høringen er vigtig, da den fastlægger placeringen af skybrudstunnelen med udløb, og hvor man vil opføre de byggepladser, der skal stå for anlægsarbejdet i de tre år, som man forventer at gravearbejdet kommer til at vare.

I projektforslaget skal tunnelen bores fra udløbspunktet, dvs ved Enghave Kanal, hvilket vil betyde anlæggelse af en byggeplads ved indgangen til Tippen. (se kort nederst på siden)

Find linket til onlinemødet her: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/informationsmoede-om-valby-skybrudstunnel/ 

Her kan du også holde dig orienteret, hvis der skulle ske ændringer pga. fx Covid-19-situationen.

Læs mere om høringen og borgermødet her

To byggepladser i Sydhavnen 

I det foreslåede projekt vil to byggepladser blive palceret i Sydhaven. 

  1. Byggeplads ved haveforeningen Musikbyen skal i anlægsfasen anvendes til etablering af et tilslutningsbygværk i form af en skakt, hvor vand fra Gåsebækkloaken opsamles og føres ned i skybrudstunnelen, skakten vil i driftsfasen føje ekstra volumen til skybrudstunnelen.
  2. Byggeplads ved Enghave Kanal skal i anlægsfasen bruges til etablering af skakt til brug for tunneleringen. Til driftsfasen ombygges skakten til udløbsbygværk. I bunden af skakten etableres pumpestation til tilbagepumpning af bassinvand til kloaksystemet/rensningsanlæg. Afhængig af, hvilken løsning, der findes for den sydlige tunnelstrækning, kan skakten ved Enghave Kanal enten blive en tunneleringsskakt eller en modtageskakt for boremaskinen. Nær udløbsbygværket ved Enghave Kanal etableres en 90 m2 teknikbygning i op til 4 meters højde til udstyr for pumpestationen, der etableres i skakten. Det overvejes i projektet om teknikbygningen skal være underjordisk, men dette afventer nærmere afklaring med folkene, som skal stå for driften af anlægget.

Hvorfor har vi brug for en skybrudstunnel

Etableringen af skybrudstunnelsen er nødvendig pga. den øgede mængde af skybrud, som fortsat giver problemer med oversvømmelser i huse og kloakker. Etableringen af Valby Skybrudstunnel vil kunne afhjælpe oversvømmelser ved skybrud i områderne Frederiksberg, Valby og Sydhavnen.

Det formodes at skybrudstunnellen vil reducere udledningen af spildevand ved skybrud til en gang om året mod i øjeblikket 5-6 gange om året. Det meste af tiden vil spildevandet, såkaldt kloakopblandet regnvand, kunne opbevares i de store rør, der føres under jorden, men der er også behov for et udløb til udledning for spildevandet. Det betyder, at når skybrudssikringen først er etableret vil udledningen af spildevand blive reduceret betragteligt med renere vand i havnen og ved kysterne til følge.  

Vi er i dialog med HOFOR

Vi er i løbende dialog med HOFOR om deres planer, og hvad man kan gøre for at generne begrænses mest muligt for Sydhavnens beboere.

Vi har bl.a. påpeget, at mængden af tung trafik, der skal transporteres fra byggepladserne af Fragtvej og Bådehavnsgade, kan være et problem.

Dertil har vi gjort opmærksom på, at anlæggelsen af en byggeplads ved indgangen til Tippen vil være til stor gene for borgerne i Sydhavnen, der i stort omfang bruger Tippen til rekreative formål.

Derfor har vi også bedt HOFOR overveje, om skakten kan placeres i den anden ende af Valbyparken ved Gl. Køgelandevej, så hullet til opbevaring af spildevand graves fra den anden ende af tunnellen. Det har de lovet at undersøge.

En byggeplads ved indgangen til Tippen vil formentlig ikke betyde, at tilgangen til Tippen vil afspærret, omend adgangen vil mere begrænset.