Kritisk høringssvar vedr. Stejlepladsen

26.10.2020
Vi mener at det samlede høringsoplæg indeholder forudfattede konklusioner til fordel for By og Havns og lokalplanforslaget

21. oktober var der høringsfrist for lokalplanforslag, VVM-rapport og kommuneplantillæg for den kommende bebyggelse af Stejlepladsen. Vi har nærlæst høringsmaterialet og har netop indsendt vores høringssvar.

Et stort flertal i Kongens Enghave lokaludvalg er imod at bygge på Stejlepladsen og Fiskerhavnen i Sydhavnen, og det er også den tilbagemelding vi har fået, når vi har spurgt Sydhavnens borgere, hvad de synes. Yderligere er der flere punkter i lokalplansforslag og miljørapport, som vi finder dybt problematiske, hvor konklusioner næsten konsekvent falder ud til By og Havns og lokalplanforslagets fordel. Derfor giver vi i vores høringssvar udtryk for vores utilfredshed med det samlede høringsoplæg og påpeger de forudfattede konklusioner, som vi mener bliver præsenteret.  

Vores indsigelser til lokalplanen knytter sig til følgende underpunkter:

  • Bynatur og VVM-rapport med bias til fordel for byggeri
  • Kulturværdier i Fiskerhavnen
  • Trafik / infrastruktur
  • Bæredygtighed i byggeriet

Herunder fremfører vi bl.a. på følgende argumenter:

Vi mener, vi har brug for mere bynatur, ikke mindre. I lokalplansforslaget erstattes det grønne område, som Stejlepladsen udgør, af et nyt grønt rekreativt område ved Fiskerhavnen, hvormed miljøpåvirkningen anses for ikke væsentlig påvirkning. Lokaludvalget mener dog ikke at den langt større Stejleplads, kan ses som erstattet af et lille delområde samt de af natur små private områder inde i bebyggelsen.

I høringsmaterialet argumenteres for, at Stejlepladsen ikke er beskyttet natur. I og med at området blev af-fredet i 2019 er det selvfølgelig rigtigt. Men af-fredning skete efter vores vurdering efter en yderst tvivlsom proces uden, at der blev indhentet vurdering fra Fredningsmyndighederne.

I miljøkonsekvensvurderingen skal byggeprojektets påvirkning af kulturmiljøet vurderes for det færdige byggeri. Ifølge Naturstyrelsen er et kulturmiljø et område, der er ”mærket af menneskelig aktivitet og som har en fortællekraft, der gør miljøet særligt interessant” Det mener vi i høj grad er gældende ved Fiskerhavnen. I en kommunal rapport om København som havneby beskrives at ” selvbyggeri i Fiskerhavnen har bærende bevaringsværdig”. Derfor undrer det os, at man i miljørapporten kommer med følgende konklusion: “Den samlede påvirkning på kulturhistoriske interesser vurderes ikke at være væsentlig.” Lokalplanen og den dertil hørende miljørapport tager hverken højde for kommunens egen eller Naturstyrelsens forståelse for særlige kulturmiljøer.

Ydeliger har vi vores bekymringer, når det gælder selve byggerifasen, da der er en begrundet mistanke for, at de vibrationer, der skabes ved nybyggeriet, kan skade eksisterende bebyggelse og skubber til pælene i havnen.

Endeligt påtaler vi infrastruktur og trafikken i Bådehavnsgade efter anlægsfasen. Det er essentielt at der sikres adgang for erhvervsfiskerne ved vandkanten, hvis man vil sikre erhvervsfiskeriet, som lovet. Dertil kræver det en gennemarbejdet plan for infrastruktur til at betjene de flere tusinde kommende beboere i området. Eftersom Bådehavnsgade er den eneste adgangsvej til området, ser vi en klar udfordring i at finde en velegnet løsning på dette område.

Vi mener på baggrund af overstående punkter, at VVM-rapporten har bias til fordel for byggeri frem for naturhensyn, hvilket burde være hele formålet med at lave en miljørapport for projektet.

Find hele vores høringssvar herunder