Det bør miljøvurderingen (VVM) af Valby Skybrudstunnel indeholde

03.02.2021
Vi er bekymrede for planerne om, at Valby Skybrudstunnel vil få udløb ved Tippen, og vi mener, at der bør undersøges et alternativt udløb.

Københavns Kommune har besluttet, at der skal laves en miljøvurdering (VVM) af Valby Skybrudstunnel og har i den forbindelse netop afsluttet en høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, hvor det har været muligt at komme med forslag til miljøforhold og vurderinger, som bør medtages i den samlede miljøvurdering.

I Kgs. Enghave Lokaludvalg mener vi, at det planlagte projekt vil have meget store negative virkninger i Sydhavnen, og vi har indsendt et høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen med vores bekymringer. 

Vi er bl.a. bekymrede for, at Valby Skybrudstunnel skal have sit udløb i Enghave Kanal (Lorterenden) i Sydhavnen, da en byggeplads ved Enghave Kanal vil påvirke Tippen, som er det væsentligste rekreative naturområde i vores bydel. Vi mener derfor bl.a., at miljøkonsekvensrapporten bør indeholde en reel analyse af en alternativ tunnelføring, hvor udløbet af Valby Skybrudstunnel bliver ved Damhusåen, som det oprindeligt har været planlagt.  

Vi mener også, at det bør undersøges, hvordan projektet vil påvirke dyrelivet, og at der skal sikres let adgang til Tippen for dyr, børn til hest, gående og cyklister i løbet af anlægsperioden.

Derudover bør miljøkonsekvensrapporten også tage højde for de mange andre byggeprojekter, der er i Sydhavnen, og sikre koordination med disse, ligesom rapporten bør analysere om boligbebyggelser i HF Kalvebod og kolonihaverne i Musikbyen bliver påvirket af vibrationer under anlægsfasen.

Du kan læse hele vores høringssvar her.