Borgmester på cykeltur i Sydhavnen

08.10.2020
Sikker skolevej og en overordnet trafikplan var nogle af emnerne, da vi tog Teknik- og Miljøborgmesteren på en guidet cykeltur i bydelen

Tirsdag den 6. oktober havde vi inviteret Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen med på en cykeltur til udvalgte steder i Sydhavnen.

Østre Kapel
Vi startede med en tur gennem Vestre Kirkegård for se på Østre Kapel, hvor Sydhavn Teater tog imod. Områdefornyelsen Bavnehøj har sat penge af til at eksperimentere med uderummet omkring kapellet, så området prioriteres som et af bydelens mødesteder. Det har længe været et ønske at få afsat penge til at renovere kapellet, så de fine lokaler, så det spiller sammen med uderummet, og så det fortsat kan benyttes som teatersal til glæde for borgerne i Sydhavnen og hele København.

Sikker skolevej ved Bavnehøj Skole
Fra kapellet fortsatte vi til Bavnehøj Allé for at tale om trafikforhold og sikker skolevej ved Bavnehøj Skole. Der er tiltag på vej, men vi mener ikke, det løser problemerne. Særligt i morgentimerne er der et kaos af cyklister, der kommer fra flere sider og med dårligt udsyn, der er varebiler til butikkerne, og der er aflevering af børn på vejene omkring skolen.

Sikker Skolevej har kun afsat midler til en mindre del af de udfordringer, der er i Bavnehøj, men det er efterfølgende nødvendigt med en grundigere evaluering af de trafikale behov i hele området.

Byrummet i Hørdumsgade
Fra Bavnehøj gik turen til Hørdumsgade, hvor der på Teknik- og Miljøborgmesterens foranledning i juli måned blev etableret et midlertidigt supplerende alternativt byrum med 2 borde- og bænkesæt op på det grønne område mellem Hørdumsgade og Sydhavn Station. Det midlertidige byrum blev etableret i en tremåneders prøveperiode, der udløber den 15. oktober.

Lokaludvalget mener, at der bør foretages en målrettet og kvalificeret indsats fx fra gadeplansmedarbejdere eller andre, der er i dialog med brugerne, så vi kan finde en permanent løsning, der kan aflaste problemerne på Anker Jørgensens Plads. Lokaludvalget er i dialog med Overborgmester Frank Jensen samt de to fagborgmestre om den evaluering, der nu skal finde sted af forløbet af forsøget i Hørdumsgade.

Trafikafvikling ved Bådehavnsgade/Borgmester Christiansens gade
Næste stop på ruten var krydset Bådehavnsgade og Sydhavnsgade, hvor borgmesteren ved selvsyn kunne opleve den pulserende myldretidstrafik.

Vi mener, at der skal laves en overordnet trafikplan, der tager højde for alle de nye byudviklingsområder, der vil tilføre området endnu mere trafik. Når der bygges på Trekantsgrunden, på Stejlepladsen og i Bådehavnsgade vil trafikmængden øges væsentligt og endnu flere biler skulle ledes ud på den propfyldte Sydhavnsgade. Dette løses ikke kun med en ekstra højresvingsbane.

Endnu engang fik vi også lejlighed til at nævne behovet for en overgang over Sydhavnsgade/Sjællandsbroen ved den kommende Sluseholmen metrostation.

HOFOR’s skybrudsprojekt og trafik i Valbyparken
Afslutningsvis tog vi forbi bådeklubberne på Sejlklubvej, hvor vi talte om processen for HOFOR’s skybrudsprojekt med udløb ved Lorterenen. Lokaludvalget ønsker fortsat, at Harrestrup Å løsningen kan genoptages. Uanset hvor løsningen ender, håber vi på en mere reel inddragelse fra HOFOR, end der har været indtil nu.

Sidste punkt på dagsordenen var Valbyparken. Der er et behov for at kigge på, hvor meget trafik der skal være i parken, og hvor stor en del af parken, der skal være adgang til i bil. Med den nye strand kan trafikken øges, og der er desuden problemer med meget uhensigtsmæssig og farlig kørsel og ulovlig parkering på græsarealerne. Vi mener, at indkørslen til parken fra Tudsemindevej bør begrænses, så den nødvendige trafik ledes ind ad enten Hammelstrupvej eller via Gl. Køge Landevej.

Vi håber, at besøget kan være med til at bane vejen for, at nogle af de lokale udfordringer i Sydhavnen bliver belyst med vores lokale vinkel, når sagerne behandles på Rådhuset.