Vores ønsker til budget 2019

Borgerrepræsentationen er fuld gang med at arbejde på budgettet for Københavns Kommune for 2019

Pioparken

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil gerne give sin uforbeholdne støtte til projektet, og vi håber, at der af politisk vej kan samles den nødvendige støtte til dets finansiering i næste års budget. Projektet koster i størrelsesordenen 18-22 mio. kr. og kan derfor ikke realiseres for Områdefornyelsens midler alene. Der er derfor behov for, at projektet tilføres budgetmidler, hvis det skal realiseres. For at minimere dette behov, søger Områdefornyelsen midler fra private fonde til mindre dele af projektet, som kan ses her.

Østre Kapel

Sydhavn Teater har arbejdet sammen med arkitekterne Albjerg & Buchardt om en plan for renovering og ombygning af Østre Kapel. Planerne er blevet diskuteret med embedsfolk fra Teknik & miljøforvaltningen.
Lokaludvalget støtter Sydhavn Teaters projektforslag til en gennemgribende renovering af Østre Kapel, som vil koste ca. 13 mio. Planen kan ses via dette link

Pladehallen

Nordea Ejendomme er i gang med at udvikle et større boligprojekt i Pladehallen på Frederiks Brygge i det nye Sydhavn.  Lokaludvalget indstiller, at kommunen muliggør at dette areal i projekt Pladehallen kan komme de nye beboere ved Teglværkshavnen til gode. Der må optages dialog med lokale ønsker til kultur i området ved Frederiks Brygge. Ved at opruste kulturen lokalt kan et nyt kulturhus gavne den sammenbinding af nybyggeriet med det gamle Sydhavnen, som i årenes løb har været et væsentligt formål i arbejdet i Kongens Enghave Lokaludvalg.

Børnekulturstedet – afhjælpning af pladsproblemer

Børnekulturstedet Karens Minde oplever en stærkt stigende søgning, som er langt ud over, hvad stedet kan imødekomme. Den store befolkningstilvækst i Kgs. Enghave tæller mange børnefamilier, og kombineret med Børnekulturstedets varierede udbud af aktiviteter af høj kvalitet, er det påkrævet med en seriøs udvidelse af pladsen og dertil hørende ressourcer. På Karens Minde er alle muligheder udtømt, men en forespørgsel hos Nordea Ejendomme viser, at der er realistiske muligheder for at få et passende areal i Pladehallen på Frederiks Brygge, som forventes indflytningsklar ved udgangen af 2019. Beliggenheden i det nye Sydhavn er optimal, da der her mangler fritidstilbud til børn og i øvrigt kulturtilbud. Stedet ønskes indrettet med en stor sal, som kunne udnyttes af flere institutioner og foreninger, f.eks. større forestillinger i Sydhavn Teater og musikarrangementer som overstiger Karens Mindes lokalekapacitet, men med mulighed for opdeling med skydedøre på andre tidspunkter. Vi støtter Børnekulturstedets ønske om midler til en indretning af areal i Pladehallen på anslået kr. 400.000.

Karens Minde Kulturhus

Karens Minde ønsker at få flere faciliteter til kultur, bl.a. en sal med plads til større arrangementer. Flere aktører i huset, Børnekulturstedet og Sydhavn Teater, har brug for yderligere plads til kulturel udfoldelse. Vi ønsker derfor at få midler til sammen med Kultur V, Børnekulturstedet, Sydhavn Teater og Områdefornyelsen Sydhavn at få lavet en screening af behovet. I screeningen bør også indgå muligheder for anderledes brug af de eksisterende faciliteter.

Bavnehøjhallen udbygges til multihal

Ajax København har tidligere fået udarbejdet et projekt for udbygning af Bavnehøjhallen sammen med de øvrige brugere af hallen, herunder fodboldklubben Vestia. Dette projekt er en tilbygning på 785 m2 fordelt på 2 etager, der er anslået til 30 mio. kr. Heri er der nyt køkken, samlingslokaler og nye omklædningsrum. Den nye Multihal vil kunne bruges af alle idrætsklubberne i området, og vil for eksempel kunne anvendes til håndbold på eliteplan med mange tilskuere. Det kan den nuværende hal ikke tilbyde.
Lokaludvalget støtter idrætsklubbernes ønske om udbygning af Bavnehøjhallen, og at det vil bidrage til bedre idrætsfaciliteter for byens borgere, hvilket kan bidrage til øget velfærd og højere livskvalitet.

Forøgelse af grunddriftsbevillingen for SydhavnsCompagniet

SydhavnsCompagniet udfører et stort og nødvendigt socialt arbejde i Sydhavnen, men presset for sociale indsatser øges. Derfor støtter lokaludvalget, at deres grunddriftsbevilling øges med 750.000 kr. pr. år, således at den samlede grunddriftsbevilling forøges til t.kr. 1.935 pr. år. SydhavnsCompagniets nuværende bevillingsramme blev fastsat tilbage i år 2005. Siden da har SydhavnsCompagniet har udvidet antallet af deres inkluderende og brobyggende aktiviteter, samtidig med at organisationen efterlever de krav, der er til drift af et tidssvarende aktivitets- og samværstilbud – fx faciliteter og borgertilbud. Hertil hører, at SydhavnsCompagniet oplever en stigning i antallet af henvendelser om råd og vejledning, primært omkring komplekse sociale problematikker.
Sydhavnen er udpeget af Borgerrepræsentationen som et udsat byområde. Lokaludvalget mener, at en forøgelse af SydhavnsCompagniets grunddriftsbevilling er vigtig for hele Sydhavnen.